PROJEKTY A POSUDKY

PROJEKTY a POSUDKY-finalPotřebujete zpracovat projektovou dokumentaci pro vodoprávní úřad, aby jste mohli požádat o stavební povolení na vaši budoucí studnu a povolení k odběru podzemních vod? Potřebujete zlegalizovat Vaši vrtanou, nebo kopanou studnu? Potřebujete nějaký jiný odborný posudek, rešerši, projekt? Chcete pouze projekt a posudek a nebo také rovnou i vybudování nové studny? Samozřejmostí je dodání našich služeb od „A“ do „Z“ – tj. od projektu, přes realizaci až po kolaudaci. To vše Vám velmi rádi rychle a kvalitně zajistíme a to vše vlastními silami z jedné ruky přímo od nás… Více o našich službách se dočtete na stránce služby. V případě zájmu, nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás…

 

 

Vypracováváme projekty a posudky pro:

  • realizaci nových studní (vrtaných i kopaných)
  • legalizaci starších průzkumných vrtů 
  • řešení likvidace srážkových vod (nutné u novostaveb)
  • povolení ČOV a zemních septiků
  • posouzení základových poměrů pozemků
  • stanovení radonového indexu pozemku
  • další odborné posudky, vyjádření, zprávy a rešerše, které jsou v kompetenci osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, sanační geologii a zkoumání geologické stavby

 

STUDNY

crop-543068-paragrafProč musí být na studnu povolení?

Provedení studny (vrtané i kopané), nebo průzkumného vrtu s plánovaným budoucím využitím k jímání podzemní vody, je s účinností od. 1.1.2019 možné až po získání povolení vodoprávního úřadu! Zahájení vrtných prací je tedy podmíněno vydáním stavebního povolení vodoprávního úřadu (viz. zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který byl novelizován zákonem č. 113/2018 Sb.).

 

 Dokumentaci Vám vypracujemekontrola-legislativy

Na základě údajů zjištěných na základě naší vzájemné komunikace se zákazníkem a zejména pak při návštěvě našeho hydrogeologa na řešené lokalitě, spolu s využitím archivních podkladů a odborných znalostí, vám zpracujeme kompletní dokumentaci podle účelu, pro který je požadován.

Nové vodní zdroje (studny)

  • projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a povolení k odběru podzemních vod (realizace studny v tzv. režimu stavby) – nejprve se zpracuje PD a teprve po vydání pravomocného stavebního povolení se může vrt vyhloubit. Lze použít všude tam, kde je o území dostatek relevantních informací o hydrogeologických poměrech, které umožňují osobě s odbornou způsobilostí v hydrogeologii (hydrogeolog s kulatým razítkem) zpracovat hydrogeologický posudek. Vzhledem k naší rozsáhlé databázi archivních údajů o geologických a hydrogeologických poměrech v jednotlivých oblastech ČR a informací získaných při vrtných pracích provedených naší firmou, je ve většině případů možné postupovat tímto způsobem.
  • projekt průzkumných prací (realizace vrtu v režimu tzv. průzkumného díla) – nejprve se zpracuje projekt geologických průzkumných prací doplněný vyjádřením hydrogeologa a dalšími potřebnými podklady. Vše se podá na vodoprávní úřad k zahájení řízení za účelem vydání povolení k realizaci průzkumného vrtu. Teprve po vydání rozhodnutí úřadu je možné vrt vyhloubit. Pokud je výsledek průzkumných prací pozitivní, je možné přistoupit ke zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a odběru podzemních vod, jehož výsledkem by mělo být vydání stavebního povolení. Tato varianta se používá tehdy, pokud není o řešeném území dostatek informací potřebných pro vyhotovení hydrogeologického posudku, nebo jsou na lokalitě přítomny komplikované hydrogeologické poměry, či hrozí střety zájmů.

Všude tam, kde je to možné, doporučujeme zpracování PD v režimu stavby. Snažíme se tím zejména o to, abychom „netahali“ našim zákazníkům zbytečně peníze z kapsy, když to není nutné. Dávejte prosím pozor na nekorektní jednání některých firem, které vám budou tvrdit, že je vždy potřeba nejprve zpracovat projekt průzkumných prací. Není to ve většině případů pravda. Jde jen o to, že si přihrávají „malou“ domů, protože vědí, že jim takto budete platit hned 2x. Jednou za projekt průzkumných prací a pak znovu za projekt pro stavební povolení. Navíc se vám dvojnásobně prodlouží doba řešení fáze s úřady (musí být provedeno řízení 2x).

 

Povolení na studnu vám vyřídímedbcdc4c3a177fdaf4f3b515e0c2a962a

Vyřízení stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami je poměrně náročný proces, někdy i složitější než zajištění stavebního povolení na rodinný domek. My Vás této nepříjemné povinnosti rádi ušetříme. Na základě udělené plné moci jsme schopni vás při jednání s úřady zastoupit a stavební povolení pro vás zajistit.

 

Kontaktujte nás

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, případně nám pošlete svoji poptávku.